Veelgestelde vragen

Onze kracht? Dat is de expertise en de ambitie om jou écht verder te helpen in jouw leven. Maar ook effectieve hulpvormen aan te bieden. Hoe ziet een behandeling bij Dokter Bosman eruit? Wat moet ik meenemen naar mijn eerste afspraak? Met welke klachten kan ik hier terecht? Antwoord op dit soort vragen vind je hier.

Dit is Dokter Bosman

Het merk Dokter Bosman?

Dokter Bosman is anders dan anderen in de zorg. Bij ons gaat psychologische zorg hand in hand met een praktische en positieve aanpak. Wij stimuleren jouw talenten en helpen jou en je omgeving omgaan met dat waar je in het dagelijks leven tegenaan loopt. Jouw situatie, kracht en talent zijn voor ons het uitgangspunt. Wij kiezen voor een persoonlijke aanpak met resultaat. Dat is Dokter Bosman en dat is psychologie van nu.

Dokter Bosman gaat over veel meer dan alleen reguliere geestelijke gezondheidszorg. Ons verhaal gaat over ontwikkelen, leren en ervaren. Over persoonlijke groei en prettiger leven.

De persoonlijke aanpak van Dokter Bosman

Mensen echt verder helpen in hun leven met een persoonlijke aanpak Dat was de reden waarom wij in 2007, 10 jaar geleden, gestart zijn met Dokter Bosman. Wij vinden namelijk dat geestelijke gezondheidszorg beter kan. Dat doen wij met een persoonlijke aanpak:

 • oplossingsgericht: dat wat de cliënt nodig heeft en kan is het vertrekpunt.
 • echt contact maken vormt de bodem onder ieder cliënt contact.
 • met resultaat voor de cliënt en zijn omgeving.

Samenwerken met andere instellingen

Dokter Bosman is uitgegroeid tot een gezond en levendig bedrijf met meer dan 250 mensen die zich dagelijks inzetten voor de persoonlijke groei en een prettiger leven van mensen.
In de afgelopen jaren hebben diverse instellingen zich door middel van een samenwerkingsovereenkomst bij Dokter Bosman aangesloten. De aangesloten organisaties liften daardoor mee op de uitstraling van het merk Dokter Bosman. Ze kunnen gebruik maken van de expertise in de gezamenlijke organisatie, onder andere op het gebied van zorgprogrammering, efficiëntie, automatisering, kwaliteits- en procesbegeleiding, kwaliteitscontrole, personeelsbeleid, opleidingsplaatsen, declaratieprocessen en financiële planning & controle.

Voordelen aansluiten bij Dokter Bosman

De gezamenlijke inkoop van staffuncties levert de aangesloten instellingen schaalvoordelen op. Organisaties die zich aansluiten bij Dokter Bosman kunnen zich bezighouden met hun kerntaak: directe patiëntenzorg. Ze ervaren de ondersteuning op het gebied van declaratieprocessen en overleg met zorgverzekeraars door de experts op het Shared Services Center in Amersfoort als een belangrijk pluspunt van aansluiting bij Dokter Bosman.

Deze instellingen hebben alle een toelating in het kader van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Om deel te mogen nemen aan het merk Dokter Bosman hebben alle instellingen zich HKZ/ISO moeten laten certificeren. De instellingen declareren ofwel zelfstandig bij de verschillende zorgverzekeraars, ofwel Bosman GGz BV treedt in overleg met diverse verzekeraars op als hoofdcontractant waarbij de aangesloten instellingen zorg in onderaannemerschap leveren. Door de instellingen gezamenlijk te contracteren kunnen ook verzekeraars schaalvoordelen behalen: ze hebben één aanspreekpunt bij Dokter Bosman, garanties op het gebied van kwaliteit en administratieve organisatie.

Positieve Gezondheid

Wij zien een psychologische behandeling niet als een doel op zich om klachten te bestrijden. Het is een middel om je te helpen je persoonlijke doelen te bereiken. Bij aanmelding en tijdens je behandeling word je uitgenodigd om je gezondheid te meten. Met de uitkomst stel je je persoonlijke behandeldoelen vast. Wij bespreken met je wat een concrete verbetering is, wanneer de behandeling geslaagd is en kan stoppen. Door tijdens de behandeling te blijven meten, merk je gelijk of de behandeling werkt. Je weet dan wanneer het door jouw gewenste eindresultaat van de behandeling bereikt is.

Welke experts tref je bij Dokter Bosman?

Bij Dokter Bosman werken op alle locaties:

 • Psychiaters
 • GZ-Psychologen
 • Orthopedagoog generalisten
 • Basispsychologen
 • Orthopedagogen
 • Artsen
 • Klinisch psychologen

Op sommige locaties tref je ook:

 • Psychotherapeuten
 • Coaches
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen
 • Psychomotorisch Therapeuten
 • Systeemtherapeut / relatie- en gezinstherapeut

Aanmelden

Hoe meld ik mij aan bij Dokter Bosman?

Ben jij of is jouw kind doorverwezen door de huisarts of gemeente? Vul dan het aanmeldformulier in. Je ontvangt vervolgens een e-mail met een activatielink voor jouw online portal. In het portal staan vragenlijsten klaar. Vul die in. Ook kun je via het online portal een afspraak inplannen voor een telefonische screening. Tijdens deze telefonische screening bespreken we de reden van aanmelding en de mogelijkheden binnen Dokter Bosman met je. Als je kind 16 jaar of ouder is, wordt het gesprek met het kind gevoerd of is toestemming van het kind nodig om de screening met de ouder te voeren.

Heb je vragen? Bel ons op 088 226 76 26.

Bereikbaarheid

Onze locaties zijn telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. Een aantal locaties is ook in de avonduren open voor behandeling.

Heb je dringende hulp buiten deze tijden nodig? Neem dan contact op met de (dienstdoende) huisarts of crisisdienst in jouw woonplaats.

Met welke klachten kan ik me bij Dokter Bosman aanmelden?

Als je twijfelt of Dokter Bosman jou kan helpen met een klacht en/of probleem, neem dan telefonisch contact met ons op via: 088 226 7626.

De behandeling

Hoe ziet een behandeling binnen Dokter Bosman voor kinderen eruit?

Dokter Bosman biedt zowel basis ggz als gespecialiseerde ggz. Voor aanmelding is altijd een verwijzing nodig van de huisarts. Na de online aanmelding vragen we jou en/of je kind een aantal digitale vragenlijsten in te vullen. We krijgen hiermee inzicht in de klachten en problemen en kunnen gedurende de behandeling het effect hiervan meten. We nemen vervolgens telefonisch contact op om de hulpvraag helder te krijgen.

Een intakegesprek is de basis van iedere behandeling, ongeacht de zorgvraag. Tijdens de intake wordt er gekeken hoe en op welke manier Dokter Bosman je kind de beste zorg kan bieden. We geven dan een nauwkeurige indicatie van de duur en intensiteit van het traject, tevens hoor je of er nog nader onderzoek van toepassing is. Het is belangrijk dat je als ouder(s)/verzorger(s) zoveel mogelijk betrokken bent bij de behandeling. Met name bij gespecialiseerde GGZ vindt regelmatig aanvullend onderzoek plaats. Je kunt denken aan een intelligentieonderzoek, sociaal-emotioneel of neuropsychologisch onderzoek.

Diagnostiek en behandeling wordt vormgegeven door een multidisciplinair en deskundig team. Wij geven alleen behandelingen waarvan wetenschappelijk is bewezen dat ze werken.

Bij de start van een behandeling stellen we samen een behandelplan op waarin de doelen van jouw kind worden geformuleerd. Dit behandelplan wordt regelmatig met jou en je kind geëvalueerd en je ontvangt een kopie mee naar huis. Omdat Dokter Bosman een goede vertrouwensband wil opbouwen met haar klanten, ziet je kind in principe steeds dezelfde behandelaar.

De behandeling kan bestaan uit individuele gesprekken, groepstherapie, een (online) training en/of medicatie. Bij de behandeling kun je denken aan:

 • Cognitieve gedragstherapie
 • Oplossingsgerichte therapie
 • EMDR (bijv. bij trauma)
 • Lichttherapie
 • Medicatie

In onderling overleg sluit je samen met de behandelaar je behandeling af. Wij vragen jou en/of je kind dan ook een tevredenheidsonderzoek in te vullen. Dit stelt ons in staat onze zorgverlening te verbeteren.

Indien van toepassing besteden we aandacht aan terugvalpreventie.

Na het afronden van de behandeling ontvangt jullie huisarts een afsluitende brief.

Samenwerken in de keten

Dokter Bosman biedt zowel basis GGZ als gespecialiseerde GGZ. Voor gemeenten verzorgen wij de jeugdhulp. Daarnaast ondersteunen wij wijkteams en scholen door o.a. consultatie, voorlichting en deskundigheidsbevordering.

Informatievoorziening aan- of van derden

Jouw huisarts (of andere verwijzer) krijgt altijd een schriftelijke terugkoppeling na diagnostiek en behandeling. De inhoud van deze brief wordt van tevoren met jou besproken. Je krijgt hiervan een kopie. Soms is het voor een behandeling nodig om informatie op te vragen bij derden. Hiervoor vragen wij jouw toestemming. Correspondentie aan anderen dan de huisarts zal eerst aan jou worden voorgelegd, voordat deze wordt verstuurd. De zorgverzekeraar ontvang een beperkt aantal relevante gegevens die noodzakelijk zijn om de declaratie te kunnen afhandelen; de zogeheten diagnosebehandelcombinaties (DBC’s). Dit zijn combinaties van codes waarin informatie is verwerkt over de zorgvraag, diagnose en behandeling.

Rechten en plichten voor kind en jeugd

Als klant bij Dokter Bosman heb je recht op een goede behandeling met een respectvolle bejegening en zo min mogelijk beperkingen. De rechten en plichten van de behandelaar en de klant in een behandelrelatie zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskunde Behandelovereenkomst (WBGO).

Hoe wordt mijn privacy gewaarborgd?

Dokter Bosman gaat altijd uiterst zorgvuldig om met jouw gegevens. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Loopt jouw behandeling bij Dokter Bosman, dan ontvangt jouw huisarts of verwijzer (of andere belanghebbenden) een brief over de behandeling. Dit wordt altijd vooraf met jou besproken. Als je in behandeling bent bij Plus van Dokter Bosman, dan zal niemand op de hoogte worden gesteld van jouw behandeling.

Informatie aan de huisarts en/of derden

Jouw huisarts (of andere verwijzer) krijgt altijd een brief na diagnostiek en behandeling. De inhoud van deze brief wordt van tevoren met jou besproken. Soms is het voor een behandeling nodig om informatie op te vragen bij derden. Hiervoor vragen wij jouw toestemming.

Correspondentie aan anderen dan de huisarts zal eerst aan jou worden voorgelegd, voordat deze wordt verstuurd.

Wat is de verwijsindex?

De verwijsindex (VIR) is een digitaal systeem dat signalen van hulpverleners over jongeren waar een hulpverlener zich zorgen over maakt (tot 23 jaar) bij elkaar brengt. Door een registratie in de verwijsindex weten hulpverleners sneller of een kind ook bekend is bij een collega hulpverlener (of instelling), zodat zij kunnen overleggen over de beste aanpak. De verwijsindex is erop gericht vroegsignalering bij hulpverleners/organisaties te stimuleren en informatie-uitwisseling tussen hulpverleners te bevorderen. Tevens wordt hiermee een signaal afgegeven aan de ouder(s)/verzorger(s) door met hen te communiceren dat er een registratie plaatsvindt. Voor een registratie in de verwijsindex is geen toestemming nodig. In de verwijsindex staat nooit informatie over de behandeling. Alleen naam, BSN nummer en de hulpverlener worden geregistreerd.

Een registratie in de verwijsindex is niet hetzelfde als het doen van een melding op basis van de meldcode. De verwijsindex is alleen bedoeld om een eventuele samenwerking tussen hulpverleners op gang te brengen. Nogmaals; uitwisseling over de inhoud vindt alleen plaats met toestemming van de ouders en/of het kind/de jongere.

Wat houdt de Meldcode voor huiselijk geweld in?

GGZ-instellingen zijn verplicht te werken volgens de wettelijke Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit houdt in dat is vastgelegd hoe hulpverleners moeten handelen in geval van (een vermoeden van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Dokter Bosman maakt gebruik van de standaard Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zoals deze door de overheid is vastgesteld. Deze bestaat uit een stappenplan waarin ook de verwijsindex wordt meegenomen. Dokter Bosman maakt gebruik van de Meldcode (overheid) welke bestaat uit de volgende stappen:

 1. Het signaleren van (een vermoeden van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
 2. Het bespreken van de signalen met één of meerdere collega hulpverleners binnen Dokter Bosman en/of extern; op dit moment wordt er ook gekeken of de signalen aanleiding geven tot een registratie in de verwijsindex.
 3. Een gesprek met de ouders en/of het kind.
 4. Wegen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met behulp van een gevalideerd instrument.
 5. Beslissen: hulp organiseren of melden.

Belangrijk: voordat er hulp wordt aangeboden of een melding wordt gedaan, wordt dit altijd eerst besproken met de ouders/verzorgers en/of de cliënt.

Effectmeting (ROM)

Bij Dokter Bosman meten wij het effect van de behandeling door middel van Routine Outcome Measurement (ROM).

ROM kent vier functies:

 1. Behandelen en begeleiden. Met de uitkomsten van ROM metingen kan, samen met cliënt, bepaald worden of en hoe de behandeling voortgezet moet worden.
 2. Leren en evalueren. Op afdelings- en locatieniveau zijn wij in staat uitkomsten te vergelijken en behandelprogramma’s bij te stellen. Daarnaast is het mogelijk onze eigen uitkomsten af te zetten tegen het landelijk gemiddelde.
 3. Verantwoorden. Wij dienen de geagregeerde uitkomsten te gebruiken ter verantwoording aan toezichthouders en financiers over de kwaliteit en effectiviteit van de geleverde zorg. NB Data zijn uiteraard niet herleidbaar tot individueel cliëntniveau.
 4. Onderzoek. Het systematisch verzamelen van ROM gegevens stelt onderzoekers in staat de gegevens te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.

Om ROM uit te voeren, gebruiken wij de volgende vragenlijsten:

 • SDQ (strengths and difficulties quistionnaire): voor kind & jeugd;
 • OQ-45 (outcome questionnaire): voor volwassenen.

De vragenlijsten worden aangeboden via Embloom, leverancier van een beveiligde internetomgeving voor triage, diagnostiek en effectmeting in de ggz.

Cliënttevredenheid (CQ-index) en jeugdthermometer

Cliënten geven Dokter Bosman een 8,3 als rapportcijfer. Dat betekent dat andere cliënten erg tevreden te zijn over hoe we met hen omgaan. Onze persoonlijke aanpak, waarbij je als cliënt zelf de regie hebt, spreekt erg aan. Bekijk de uitkomsten van ons cliëntenonderzoek.

No-show beleid

Wij houden zoveel mogelijk rekening met ieders wensen. Als je niet kunt komen, dien je dit uiterlijk 24 uur van tevoren door te geven. Dan kunnen wij nog iemand anders inplannen. Meld je je niet tijdig af of kom je niet opdagen, dan zijn wij helaas genoodzaakt € 50,- in rekening te brengen. Dit bedrag wordt niet vergoed door gemeente/verzekeraar.

Afspraken bij voorkeur telefonisch afzeggen of anders via het e-mailadres van de locatie.

Samenwerking met andere zorgprofessionals

Dokter Bosman biedt zowel basis ggz als gespecialiseerde ggz. Wij werken nauw samen met huisartsen, praktijkondersteuners (POH-GGZ), wijkteams en scholen. Denk hierbij aan consultatie, voorlichting en deskundigheidsbevordering.Dit om er zeker van te zijn dat de juiste zorg op de juiste plaats komt en om het belang van de cliënt te borgen. Voor gemeenten verzorgen wij de jeugdhulp.

Therapieën

Welke behandelmethoden gebruikt Dokter Bosman bij kinderen & jongeren?

Dokter Bosman biedt een uitgebreid behandelaanbod. Hieronder vind je een greep van de mogelijkheden die worden aangeboden bij kinderen en jongeren:

 • (Cognitieve) gedragstherapie;
 • Gesprekstherapie;
 • Gezinstherapie;
 • Groepstherapie/trainingen;
 • Medicamenteuze begeleiding;
 • Ouderbegeleiding;
 • Psychiatrische begeleiding;
 • Speltherapie;
 • Onderzoeken bij kinderen.

In onze behandeling zijn de wensen en behoeften van het kind ons uitgangspunt.

Welke behandelmethoden gebruikt Dokter Bosman bij volwassenen?

Het behandelteam van Dokter Bosman biedt een uitgebreid behandelaanbod. Hieronder vind je een greep van de mogelijke behandelingen die worden aangeboden bij volwassenen:

 • Aandachttraining;
 • (Cognitieve) gedragstherapie / psychotherapie;
 • EMDR;
 • Groepsbehandelingen;
 • Interculturele therapie;
 • Lichttherapie;
 • Medicamenteuze begeleiding;
 • Psycho educatie;
 • Systeemtherapie;
 • E-health.

In deze behandeling zijn jouw wensen en behoeften ons uitgangspunt.

Behandeling bij Dokter Bosman

Wat doet Dokter Bosman?

Dokter Bosman biedt ambulante, tweedelijns geestelijke gezondheidszorg (GGZ) aan kinderen, jeugd en volwassenen met psychische problemen of psychiatrische stoornissen. Dokter Bosman biedt specialistische diagnostiek en behandeling bij o.a. depressiviteit, AD(H)D, Autisme Spectrum Stoornissen (ASS), verwerking van traumatische gebeurtenissen, persoonlijkheidsproblematiek en angsten.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een diagnose en behandeling bij Dokter Bosman?

Om voor een behandeling in aanmerking te komen, heb je een verwijsbrief nodig. Daarna kun je je eenvoudig online aanmelden. Ons behandelaanbod is breed en toegankelijk waardoor wij jou ondersteuning kunnen bieden bij jouw zorgbehoefte. Bel 088 226 76 26 of laat een bericht achter via ons contactformulier.

Wat is BGGZ?

BGGZ staat voor Generalistische Basis GGZ en biedt kortdurende behandeling aan voor lichte tot matige psychische problematiek. Indien er sprake is van complexere klachten kan er worden doorverwezen naar de Specialistische GGZ (SGGZ). We maken gebruik van diverse ggz-zorgstandaarden en generieke modules. Voor cliëntgerichte informatie over de standaarden, kun je de website Thuisarts raadplegen.

Wat is SGGZ?

SGGZ staat voor Specialistische GGZ en is gericht op uitgebreide diagnostiek en behandeling voor meer complexe en gespecialiseerde problematiek. Je kunt hierbij denken aan (psychische) klachten die al langere tijd jouw leven op verschillende niveaus beïnvloeden. We maken gebruik van diverse ggz-zorgstandaarden en generieke modules. Voor cliëntgerichte informatie over de standaarden, kun je de website Thuisarts raadplegen.

Kan ik mijn naasten betrekken bij de behandeling?

Ja, sterker nog, uit ervaring weten we dat behandelingen effectiever worden en de kans op terugval kleiner wordt als mensen in de omgeving betrokken zijn in de behandeling. Je bent als mens altijd onderdeel van een omgeving en mensen om je heen kunnen regelmatig goed helpen in herstel. Onze missie is mensen echt verder te helpen in hun leven door samen met de cliënt en hun omgeving te werken aan een beter en plezieriger leven.

Ons advies is dan ook een of meerdere belangrijke mensen uit je omgeving bij je behandeling te betrekken. Je behandelaar kan je helpen dit op een manier te doen die bij jou past, helpt in je herstel en aansluit bij de mogelijkheden van anderen. 

Bij thuiswonende kinderen en jongeren worden altijd ouders/ opvoeders betrokken in de behandeling.

Autisme Kenniscentrum van Dokter Bosman

Welke behandeling biedt het Autisme Kenniscentrum?

Het Autisme Kenniscentrum biedt kortdurende psychologische behandelingen. Deze behandeling heeft altijd een duidelijk doel en een specifieke methodiek. De behandelaren zijn basispsycholoog of GZ-psycholoog.

Voorbeelden van doelen in de behandeling kunnen zijn:

 • Meer te weten komen over ASS en hoe dit tot uiting komt
 • Inzicht krijgen in je kwaliteiten en beperkingen
 • Meer rust in het hoofd krijgen
 • Minder last hebben van angsten of somberheid
 • Minder last hebben van onzekerheid

De methodieken die wij gebruiken zijn onder andere:

 • Psycho-educatie
 • Cognitieve gedragstherapie
 • EMDR
 • Mindfulness

Uit welke afspraken bestaat een diagnostiek traject?

Intake

Tijdens de intake besteden wij aandacht aan de klachten die op het moment spelen. Wij kijken tevens of er een andere verklaring kan zijn voor je huidige klachten behalve een mogelijke ASS. In overleg met jou stellen we een onderzoeksvraag op voor je onderzoek.

Ontwikkelingsanamnese en anamnese

Tijdens je aanmelding wordt er een vragenlijst aan je ouder(s) of een naaste die jou nog kent uit je kindertijd voorgelegd. Deze vragenlijst wordt met je ouders en jou besproken tijdens de ontwikkelingsanamnese. Dit gesprek duurt anderhalf uur. 

Direct na de ontwikkelingsanamnese met ouder(s) vindt de anamnese met jou en een naaste plaats. Tijdens dit gesprek besteden we meer aandacht aan de gedragskenmerken van een ASS en/of andere problematiek in de volwassenheid. Dit gesprek duurt anderhalf tot twee uur.

Aanvullend testonderzoek

Na de intake wordt bepaald of er een aanvullende testafspraak wenselijk is. Soms is het nodig om aan de hand van psychologische tests en/of vragenlijsten meer informatie te verkrijgen. Deze afspraak wordt dan met je ingepland. De testafspraak duurt maximaal een dagdeel, vaak de ochtend.

Adviesgesprek

De uitslag van het onderzoek wordt in een adviesgesprek toegelicht. Vanzelfsprekend is het mogelijk om iemand mee te nemen naar dit gesprek. Het adviesgesprek duurt een half uur tot een uur. Na het adviesgesprek krijgt je het diagnostisch rapport mee naar huis. Het rapport blijft ook aanwezig in je digitale dossier bij het Autisme Kennis Centrum. Dit rapport wordt niet gedeeld met derden zonder je schriftelijke toestemming.

Wat is het verschil tussen mindfulness bij het Autisme Kenniscentrum en mindfulness bij een Dokter Bosman?

Bij het Autisme Kenniscentrum vinden de mindfulness sessies één-op-één plaats. De behandelaar heeft kennis over mindfulness bij (jong)volwassenen met een ASS en weet het taalgebruik en de structuur van de sessies hierop aan te passen. Hierdoor sluiten de oefeningen vaak beter aan dan wanneer een ‘gewone’ mindfulness training wordt gevolgd.

Ik lees dat het Autisme Kenniscentrum contracten heeft met zorgverzekeraars. Wat betekent dit voor mij?

Het Autisme Kenniscentrum heeft geen contracten met ENO en Salland. Hiervoor geldt een eigen bijdrage van maximaal 20%. Voor de andere zorgverzekeraars heb je geen omkijken naar de betaling.  Er geldt wel een eigen risico.

Het Autisme Kenniscentrum hanteert het NZA-tarief (landelijk geldend tarief). Voor het exacte vergoedingspercentage kun je contact opnemen met je zorgverzekeraar. Je kunt dan vragen naar de vergoeding van specialistische geestelijke gezondheidszorg die door een niet-gecontracteerde zorginstelling geleverd wordt volgens het NZA-tarief.

Wij verwachten dat de diagnostiek naar een autismespectrumstoornis in productgroep 172 (Pervasief – vanaf 800 tot en met 1799 minuten) van het NZA-tarief zal vallen. Mocht er aanvullend onderzoek gedaan worden of een andere diagnose gesteld worden dan een autismespectrumstoornis, kan dit bedrag afwijken.

Wanneer je in behandeling komt, geldt dezelfde regel dat je maximaal 20% eigen bijdrage betaalt. Wij kunnen echter geen verwachting geven over de behandelduur, omdat deze per individu verschilt.

Belangrijk: Voor specialistische geestelijke gezondheidszorg behandelingen wordt altijd eerst het eigen risico door zorgverzekeraars in rekening gebracht.

Kwaliteit

Wat is een HKZ keurmerk?

Dokter Bosman werkt op alle fronten aan de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Alle locaties van Dokter Bosman zijn HKZ-gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Dit belangrijke keurmerk biedt een basisgarantie voor de kwaliteit van zorg bij Dokter Bosman. Het HKZ Keurmerk heeft betrekking op de kwaliteitsnormen van de gehele organisatie – het kwaliteitmanagementsysteem. Zo’n systeem heeft een organisatie nodig om kwaliteit goed te kunnen managen. Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. Het verkrijgen van een HKZ keurmerk betekent voor onze organisatie dat het werk zodanig is georganiseerd dat aan alle voorwaarden is voldaan om in de ogen van onze cliënten optimale zorg te kunnen leveren.

Wat is de cliënten- en familieraad?

De cliënten- en familieraad van Dokter Bosman bestaat uit gekozen vertegenwoordigers en is een onafhankelijk adviesorgaan. De cliënten- en familieraad van Dokter Bosman bestaat uit (ex)cliënten en familieleden van (ex)cliënten van Dokter Bosman. De raad volgt het beleid van onze organisatie kritisch en houdt daarbij de belangen van cliënten scherp in het oog. Het uitgangspunt van de cliënten- en familieraad is dat cliënten zoveel mogelijk de eigen regie hebben over hun behandeling en dat, als de cliënt dat wil, familie en naasten informatie kunnen krijgen over de behandeling en/of betrokken worden bij de behandeling. Op deze pagina vind je meer informatie over de cliënten- en familieraad van Dokter Bosman.

Wat betekent de cliënten- en familieraad voor mij?

Cliënten kunnen invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie en op de kwaliteit van de zorg die Dokter Bosman biedt. Wat gaat goed, wat kan beter? Bij de cliënten- en familieraad kun je niet terecht met individuele klachten. Kijk hiervoor bij klacht of compliment.[/vc_column_text][/toggle]

Als cliënt van Dokter Bosman kun je rechtstreeks contact met de cliënten- en familieraad opnemen. Je kunt je vraag stellen via het contactformulier van de cliënten- en familieraad.

De cliënten- en familieraad komt zes keer per jaar bij elkaar. Je krijgt per mail antwoord. Je hoort dan ook wanneer je eventuele vraag beantwoord kan worden. Vaak kan dat al direct. Je ontvangt altijd een bericht. Op deze pagina vind je het contactformulier voor de cliënten- en familieraad van Dokter Bosman.

Wat is een kwaliteitsstatuut?

Vanaf januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’ verplicht haar kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Deze verplichting geldt voor zowel de generalistische basis-GGZ als de gespecialiseerde GGZ binnen de Zorgverzekeringswet.

In dit statuut staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen.

Het door de zorgaanbieder ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg. Klik hier om het kwaliteitsstatuut te bekijken

Aanmerking of compliment

Wat te doen bij een klacht?

Onze medewerkers doen hun uiterste best om een behandeling aan te bieden die past bij jouw behoeften en verwachtingen. Het kan voorkomen dat je hierin wordt teleurgesteld. Dokter Bosman hecht grote waarde aan een goede, efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening. We willen ook graag weten als je niet tevreden bent. Graag komen we samen met jou tot een oplossing.

Wat kun je doen?
In eerste instantie bespreek je de klacht met de medewerker in kwestie. Een groot deel van de klachten kan in overleg opgelost worden. Gebeurt dit niet naar wens, dan kun je jouw aanmerking met onze klachtenfunctionaris bespreken.

De klachtenfunctionaris neemt contact met je op voor hoor en wederhoor. Indien dit niet afdoende is kun je jouw klacht bij een externe klachtencommissie een vervolg geven. Dokter Bosman is aangesloten bij De Geschillencommissie Zorg De klachtenfunctionaris kan je hierin begeleiden of adviseren.

Deze klacht kun je melden door te mailen naar klantbeleving@dokterbosman.nl of een brief te schrijven naar:

Dokter Bosman
Postbus 2139
3800 CC Amersfoort

Vermeld in je brief:

 • je naam
 • naam van de locatie
 • naam van de betrokken medewerker(s)
 • functie van de betrokken medewerker(s)

Binnen drie werkdagen krijg je een bevestiging van ontvangst. 

Wat doet de klachtencommissie met jouw klacht?

We adviseren je eerst om jouw klacht met de betrokken medewerker te bespreken.

Als jouw klacht niet naar tevredenheid is opgelost of als je niet met de betrokken medewerker en/of leidinggevende wilt spreken, dan kun je jouw klacht rechtstreeks aan de klachtencommissie voorleggen. Deze commissie is ingesteld conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. 

De nadere regeling is vastgesteld in het klachtenreglement van Dokter Bosman.

Je dient jouw klacht nogmaals schriftelijk in bij de klachtencommissie:
Dokter Bosman
Postbus 2139 3800 CC Amersfoort

Met vermelding van:

 • Het incident waarover wordt geklaagd;
 • Wanneer en waar het incident plaatsvond;
 • Tegen wie de klacht is gericht;
 • Naam, dagtekening en handtekening.

Wachttijden & herhaalrecepten

Hoe lang is de wachttijd bij Dokter Bosman?

Als je bent doorverwezen door de huisarts kun je je online aanmelden bij Dokter Bosman. Houd er rekening mee dat er wachttijden zijn. Maandelijks publiceren wij jou ter informatie onze actuele wachttijden.

Waarom zijn er wachttijden bij Dokter Bosman?

Een zorgverzekeraar sluit contracten af met zoveel mogelijk zorgverleners, bijvoorbeeld met een ziekenhuis of een GGZ-instelling. In zo’n contract wordt o.a. het budget voor een behandeling vastgelegd maar ook het aantal behandelingen dat een zorgverlener in dat jaar mag doen. We spreken dan van gecontracteerde zorg.

Bij deze gecontracteerde zorg moet je wel rekening houden met een wachtlijst. De zorgverlener heeft namelijk het aantal cliënten wat kan instromen, vastgesteld op basis van het toegekende budget van de zorgverzekeraar. Neemt de vraag van cliënten toe en blijft het budget gelijk, dan ontstaat er een wachtlijst.

Wat is de aanmeldingswachttijd?

Op onze website vind je de wachttijden van onze locaties. Ze zijn vastgesteld conform de regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). We actualiseren de wachttijden elke week.

De aanmeldingswachttijd is het aantal weken tussen je aanmelding en de eerste afspraak (intake) op de locatie. De aanmeldingswachttijd per locatie staat op onze website.

De vermelde wachttijd is een momentopname en kan iets afwijken van de actuele situatie. Daarom kun je geen rechten ontlenen aan de wachttijden op de website.

Ik vind de wachttijd te lang

Volwassenen
Vind je de wachttijd te lang, neem dan contact op met ons of met je zorgverzekeraar. Het is namelijk niet verplicht om naar een zorgaanbieder of locatie in je eigen gemeente te gaan. Je kunt ons vragen of je op een andere locatie sneller terecht kunt. Je kunt je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Hij kan jou ondersteunen, zodat je binnen vier weken vanaf het eerste contact met ons een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, jouw behandeling start.

Kind en Jeugd
Voor de zorg van kinderen en jongeren zijn de gemeenten verantwoordelijk. De gemeente bepaalt zelf hoeveel geld ze voor jeugdzorg beschikbaar stelt. De ene gemeente maakt meer geld vrij voor jeugdzorg dan de andere. Daarom kan de wachttijd per gemeente verschillen. Als het geld (bijna) op is, neemt de wachttijd toe. Bij een lange wachttijd kun je mogelijk wel eerder bij een andere aanbieder terecht. Is dat niet het geval of wil je juist graag bij Dokter Bosman zorg krijgen, dan kun je al dan niet via ons contact op nemen met je gemeente om te vragen om extra budget, zodat je kind alsnog snel in behandeling kan.

Informatie over herhaalrecepten

Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen, vragen wij je herhaalrecepten tenminste 3 dagen van te voren aan te vragen. Dit kan telefonisch of per e-mail. Als je een recept voor het weekend nodig hebt, dan kunnen we alleen beloven dat dat lukt als je het uiterlijk dinsdag aanvraagt. Onze artsen en psychiaters moeten tijd vrijmaken om je dossier te controleren en je recept te schrijven. Om te voorkómen dat dat ten koste gaat van andere cliënten, verzoeken we je zoveel mogelijk een recept te vragen als je toch al je arts bezoekt.

Privacyreglement

Hoe wordt mijn privacy gewaarborgd?

Als klant heb je recht op bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer. Wij hanteren daarvoor een privacyreglement.

Is jouw vraag niet beantwoord?

Bel via 088 226 76 26 (op werkdagen van 8:30 tot 17:00).