Veelgestelde vragen

Hoe ziet een behandeling bij Dokter Bosman eruit? Wat moet ik meenemen naar mijn eerste afspraak? Met welke klachten kan ik hier terecht? Antwoord op dit soort vragen vind je hier.

Wie werken er bij Dokter Bosman?

Bij Dokter Bosman werken in teams:

 • Psychiaters
 • GZ-Psychologen
 • Orthopedagoog generalisten
 • Basispsychologen
 • Orthopedagogen
 • Artsen
 • Klinisch psychologen

In sommige teams hebben wij ook:

 • Psychotherapeuten
 • Coaches
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen
 • Psychomotorisch Therapeuten
 • Systeemtherapeut / relatie- en gezinstherapeut

Telefonische bereikbaarheid

Onze teams zijn telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. Heb je dringende hulp buiten deze tijden nodig? Neem dan contact op met de (dienstdoende) huisarts of crisisdienst in je woonplaats.

Met welke klachten kan ik me bij Dokter Bosman aanmelden?

Je kunt bij ons terecht voor onder andere depressie, angst- en dwangstoornissen, posttraumatische stressstoornis (PTSS), aandachtstekort- en hyperactiviteitstoornis (ADHD), autismespectrumstoornis (ASS), tics en een gedragsstoornis.

Dokter Bosman is er voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychologische problemen of stoornissen. We bieden zogenaamde tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. Bij ons gaat de psychologische zorg hand in hand met een praktische en positieve aanpak van je geestelijke gezondheid. Onze behandeling is erop gericht jou en je omgeving te leren omgaan met dat waar jullie in het dagelijks leven tegenaan lopen. We werken in multidisciplinaire teams, zodat jij en je omgeving de best mogelijke zorg krijgt. Wij kiezen voor een persoonlijke aanpak. Dat is Dokter Bosman en dat is volgens ons psychologie van nu.

Vergoedingen

Vergoedingswijzer

Wat vergoedt mijn zorgverzekeraar of de gemeente? Heb ik eigen kosten en zo ja, waar bestaan die dan uit? Wat moet ik bijbetalen? Antwoord op dit soort vragen vind je hier.

De behandeling

Hoe ziet een behandeling binnen Dokter Bosman voor kinderen eruit?

Intake

Een intakegesprek is de basis van iedere behandeling, ongeacht je zorgvraag. Tijdens de intake wordt er gekeken hoe en op welke manier Dokter Bosman je (of kind of jongere) de beste zorg kan bieden. We geven dan een nauwkeurige indicatie van de duur en intensiteit van het traject. Je hoort ook of er nog nader onderzoek nodig is.

Bij kinderen of jongeren is het belangrijk dat je als ouder(s)/verzorger(s) zoveel mogelijk betrokken bent bij de behandeling. Met name bij gespecialiseerde GGZ vindt regelmatig aanvullend onderzoek plaats. Dat kan bijvoorbeeld een intelligentieonderzoek, sociaal-emotioneel of neuropsychologisch onderzoek zijn.

Diagnostiek en behandeling

Dit wordt door een multidisciplinair team gedaan. Bij de start van een behandeling stellen we samen een behandelplan op waarin de doelen met je of kind of jongere worden geformuleerd. Dit behandelplan wordt regelmatig met je of kind of jongere geëvalueerd. Je ontvangt een kopie mee naar huis. Bij ons zie je (of kind of jongere) in principe steeds dezelfde behandelaar.

De behandeling kan bestaan uit individuele gesprekken, groepstherapie, een (online) training en/of medicatie. Bij de behandeling kun je denken aan:

 • Cognitieve gedragstherapie
 • Oplossingsgerichte therapie
 • EMDR (bijv. bij trauma)
 • Lichttherapie
 • Medicatie

In onderling overleg sluit je samen met de behandelaar je behandeling af. Wij vragen je of kind of jongere een tevredenheidsonderzoek in te vullen. Dit stelt ons in staat onze zorgverlening te verbeteren.

Als het nodig is dan besteden we aandacht aan terugvalpreventie. Na het afronden van de behandeling ontvangt jullie huisarts een afsluitende brief.

Zorgprestatie model volwassenen

Vanaf 1 januari 2022 worden behandelingen in de ggz voor volwassenen betaald volgens het zogenaamde zorgprestatie model. Het eigen risico voor behandelingen werkt dan net als voor de meeste andere zorgsoorten. Op deze pagina vind je antwoorden op de veelgestelde vragen over het nieuwe model. Wij hebben ook een factsheet voor je samengesteld. Voor een tegemoetkoming in de zorgkosten bij een laag inkomen is een speciale site beschikbaar.

Rechten en plichten

Als cliënt van Dokter Bosman heb je recht op een goede behandeling met een respectvolle bejegening en zo min mogelijk beperkingen. De rechten en plichten van de behandelaar en de cliënt in een behandelrelatie zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskunde Behandelovereenkomst (WBGO).

Hoe wordt mijn privacy gewaarborgd?

Dokter Bosman gaat altijd uiterst zorgvuldig om met jouw gegevens. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Informatie aan de huisarts en/of derden

Je huisarts (of andere verwijzer) krijgt wanneer je instemt een schriftelijke terugkoppeling na diagnostiek en behandeling. De inhoud van deze brief wordt van tevoren met jou besproken. 

Soms is het voor een behandeling nodig om informatie op te vragen bij derden. Hiervoor vragen wij je toestemming. 

De zorgverzekeraar ontvangt een beperkt aantal relevante gegevens die nodig zijn om de declaratie te kunnen afhandelen. Het gaat om informatie over zorgprestaties (wie, wanneer, hoe lang) en diagnose en zorgvraagtype. 

Als je bezwaar hebt tegen het delen van informatie over het zorgvraagtype aan de zorgverzekeraar en de NZA, kun je een Privacyverklaring invullen met jouw regiebehandelaar.

Wat is de verwijsindex?

De verwijsindex (VIR) is een digitaal systeem dat signalen van hulpverleners over jongeren waar een hulpverlener zich zorgen over maakt (tot 23 jaar) bij elkaar brengt. Door een registratie in de verwijsindex weten hulpverleners sneller of een kind ook bekend is bij een collega hulpverlener (of instelling), zodat zij kunnen overleggen over de beste aanpak. De verwijsindex is erop gericht vroegsignalering bij hulpverleners/organisaties te stimuleren en informatie-uitwisseling tussen hulpverleners te bevorderen.

Voor een registratie in de verwijsindex is geen toestemming nodig. In de verwijsindex staat nooit informatie over de behandeling. Alleen naam, BSN nummer en de hulpverlener worden geregistreerd.

Een registratie in de verwijsindex is niet hetzelfde als het doen van een melding op basis van de meldcode. De verwijsindex is alleen bedoeld om een eventuele samenwerking tussen hulpverleners op gang te brengen. Nogmaals; uitwisseling over de inhoud vindt alleen plaats met toestemming van de ouders en/of het kind/de jongere.

Wat houdt de Meldcode voor huiselijk geweld in?

GGZ-instellingen zijn verplicht te werken volgens de wettelijke Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit houdt in dat is vastgelegd hoe hulpverleners moeten handelen in geval van (een vermoeden van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Dokter Bosman maakt gebruik van de standaard Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zoals deze door de overheid is vastgesteld.

Belangrijk: voordat er hulp wordt aangeboden of een melding wordt gedaan, wordt dit altijd eerst besproken met de ouders/verzorgers en/of de cliënt.

Effectmeting (ROM)

Bij Dokter Bosman meten wij het effect van de behandeling door middel van Routine Outcome Measurement (ROM).

Wat is de functie van de ROM?

 1. Behandelen en begeleiden. Met de uitkomsten van ROM metingen kan, samen met cliënt, bepaald worden of en hoe de behandeling voortgezet moet worden
 2. Leren en evalueren. Op afdelings- en locatieniveau zijn wij in staat uitkomsten te vergelijken en behandelprogramma’s bij te stellen. Daarnaast is het mogelijk onze eigen uitkomsten af te zetten tegen het landelijk gemiddelde
 3. Verantwoorden. Wij gebruiken de geaggregeerde uitkomsten als verantwoording aan toezichthouders en financiers over de kwaliteit en effectiviteit van onze geleverde zorg
 4. Onderzoek. Het systematisch verzamelen van ROM gegevens stelt onderzoekers in staat de gegevens te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.

Om ROM uit te voeren, gebruiken wij de volgende vragenlijsten:

Voor volwassenen:

 • BSI  Brief Symptom Inventory
 • MHC-SF Mental Health Continuum – Short Form

Voor Kind en Jeugd

 • SDQ Strength and Difficulties Questionnaire
 • YSR Youth Self Report
 • CBCL Child Behavior Checklist

De vragenlijsten worden aangeboden via Embloom, een leverancier van een beveiligde internetomgeving voor triage, diagnostiek en effectmeting in de ggz. De data zijn niet herleidbaar naar je als cliënt.

Cliënttevredenheid (CQ-index) en jeugdthermometer

Cliënten geven Dokter Bosman een 8,5 als rapportcijfer. Dat betekent dat andere cliënten erg tevreden zijn over hoe we met hen omgaan. Onze persoonlijke aanpak, waarbij je als cliënt zelf de regie hebt, spreekt erg aan. In 2023 (januari- december) vulden 535 mensen de Consumer Quality index in. Deze vragenlijsten gebruiken we om in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is. 

 • Bejegening (1-5): 4,9
 • Informatie behandeling (1-5): 4,2
 • Samen beslissen (1-5): 4,7
 • Uitvoering behandeling (1-5): 4,4

Jeugdthermometer

De cliënttevredenheid bij jeugd wordt gemeten met de  GGZ Jeugdthermometer. Als rapportcijfer werd een 7,9 gegeven in 2023. De Jeugdthermometer is 442 keer ingevuld.

Deze vragenlijsten meet de waardering van informatie, inspraak, de hulpverlener en het resultaat van de behandeling en wordt ook gebruikt om in kaart te brengen welke goede ervaringen er zijn en waar nog verbetering mogelijk is.  

 • Aanbevelen (0-100%): 92%
 • Behandelaar (0-100%): 99%
 • Behandeling (0-100%): 83%
 • Behandelplan (0-100%): 95%
 • Informatie/inspraak (0-100%): 93%

Samenwerking met andere zorgprofessionals

Dokter Bosman biedt zowel basis ggz als gespecialiseerde ggz. Wij werken nauw samen met huisartsen, praktijkondersteuners (POH-GGZ), wijkteams en scholen. Denk hierbij aan consultatie, voorlichting en deskundigheidsbevordering.Dit om er zeker van te zijn dat de juiste zorg op de juiste plaats komt en om het belang van de cliënt te borgen. Voor gemeenten verzorgen wij de jeugdhulp.

Behandelmethoden

Welke behandelmethoden gebruikt Dokter Bosman bij kinderen en jongeren?

Dokter Bosman biedt een uitgebreid behandelaanbod. Hieronder vind je een greep van de mogelijkheden die worden aangeboden bij kinderen en jongeren:

 • E-health: met aanvullende online behandelmodules passend bij je hulpvraag word je stap voor stap in je behandeling begeleid.
 • (Cognitieve) gedragstherapie: dit is een vorm van psychotherapie waarbij gekeken wordt hoe gedachten, gedrag en gevoelens met elkaar samenhangen en hoe die invloed op elkaar hebben. Je leert hierbij om op andere manieren te kijken naar problematische situaties en er anders mee om te gaan. Vaak krijg je bij cognitieve gedragstherapie oefeningen mee om te doen in het dagelijkse leven, zodat je al snel resultaat merkt.
 • EMDR: een methode die helpt om heftige gebeurtenissen te verwerken.
 • Gezinstherapie: gericht op elkaar beter begrijpen, versterken van onderlinge relaties en samen meer plezier hebben.
 • Groepstherapie/trainingen: onder begeleiding van een therapeut of trainer werk je samen met anderen aan je eigen vraagstukken of herstel.
 • Medicamenteuze begeleiding: een behandeling wordt soms aangevuld met medicijnen. 
 • Ouderbegeleiding: als ouder leer je hoe je om kunt gaan met dagelijkse situaties, zoals het structureren van de dag en het zorgen voor een optimale omgeving voor je kind.  
 • Psychiatrische begeleiding: gericht op het herstellen van evenwicht en stabiliteit in het dagelijks leven.
 • Speltherapie: door therapeutisch spel worden nieuwe inzichten in gedachten en gevoelens verworven, en is er begeleiding bij het uiten en verwerken hiervan.

In onze behandeling zijn de wensen, behoeften en behandeldoelen van het kind ons uitgangspunt.

Welke behandelmethoden gebruikt Dokter Bosman bij volwassenen?

Het behandelteam van Dokter Bosman biedt een uitgebreid behandelaanbod. Hieronder vind je een greep van de mogelijke behandelingen die worden aangeboden bij volwassenen:

 • E-health: met aanvullende online behandelmodules passend bij je hulpvraag word je stap voor stap in je behandeling begeleid.
 • Aandachtstraining: deze training helpt bij het herkennen van automatische reacties in je lijf en helpt keuzemomenten inbouwen en reactiemogelijkheden uitbreiden. 
 • (Cognitieve) gedragstherapie: dit is een vorm van psychotherapie waarbij gekeken wordt hoe gedachten, gedrag en gevoelens met elkaar samenhangen en hoe die invloed op elkaar hebben. Je leert hierbij om op andere manieren te kijken naar problematische situaties en er anders mee om te gaan. Vaak krijg je bij cognitieve gedragstherapie oefeningen mee om te doen in het dagelijkse leven, zodat je al snel resultaat merkt.
 • EMDR: een methode die helpt om heftige gebeurtenissen te verwerken.
 • Groepsbehandelingen: onder begeleiding van een therapeut of trainer werk je samen met anderen aan je eigen vraagstukken of herstel.
 • Lichttherapie; extra licht met behulp van een speciale lamp in herfst en winter bij sommige vormen van depressie. 
 • Medicamenteuze begeleiding: een behandeling wordt soms aangevuld met medicijnen. 
 • Psycho-educatie: voorlichting en advies om eigen klachten beter te herkennen en begrijpen en mogelijk te voorkomen.
 • Systeemtherapie: belangrijke naasten worden betrokken tijdens de behandeling en er wordt ook rekening gehouden met eventuele belangrijke afwezigen. Bij systeemtherapie is er veel aandacht voor de patronen die zijn ingesleten hoe men met elkaar omgaat.

In onze behandeling zijn je wensen, behoeften en je behandeldoelen ons uitgangspunt.

Wat is BGGZ?

BGGZ staat voor Generalistische Basis GGZ en biedt kortdurende behandeling aan voor lichte tot matige psychische problematiek. Indien er sprake is van complexere klachten kan er worden doorverwezen naar de Specialistische GGZ (SGGZ). We maken gebruik van diverse ggz-zorgstandaarden en generieke modules. Voor cliëntgerichte informatie over de standaarden, kun je de website Thuisarts raadplegen.

Wat is SGGZ?

SGGZ staat voor Specialistische GGZ en is gericht op uitgebreide diagnostiek en behandeling voor meer complexe en gespecialiseerde problematiek. Je kunt hierbij denken aan (psychische) klachten die al langere tijd jouw leven op verschillende niveaus beïnvloeden. We maken gebruik van diverse ggz-zorgstandaarden en generieke modules. Voor cliëntgerichte informatie over de standaarden, kun je de website Thuisarts raadplegen.

Kwaliteit

Wat is een kwaliteitsstatuut?

In dit statuut staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen.

Het door de zorgaanbieder ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg. Het kwaliteitsstatuut kun je hier lezen.

Wat is een HKZ keurmerk?

Dokter Bosman werkt op alle fronten aan de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Alle locaties van Dokter Bosman zijn HKZ-gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Dit belangrijke keurmerk biedt een basisgarantie voor de kwaliteit van zorg bij Dokter Bosman. Het HKZ Keurmerk heeft betrekking op de kwaliteitsnormen van de gehele organisatie – het kwaliteitmanagementsysteem. Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. Het verkrijgen van een HKZ keurmerk betekent voor onze organisatie dat het werk zodanig is georganiseerd dat aan alle voorwaarden is voldaan om in de ogen van onze cliënten optimale zorg te kunnen leveren.

Wat is de cliënten- en familieraad?

De cliënten- en familieraad van Dokter Bosman bestaat uit gekozen vertegenwoordigers en is een onafhankelijk adviesorgaan. De cliënten- en familieraad van Dokter Bosman bestaat uit (ex)cliënten en familieleden van (ex)cliënten van Dokter Bosman. De raad volgt het beleid van onze organisatie kritisch en houdt daarbij de belangen van cliënten scherp in het oog. Het uitgangspunt van de cliënten- en familieraad is dat cliënten zoveel mogelijk de eigen regie hebben over hun behandeling en dat, als de cliënt dat wil, familie en naasten informatie kunnen krijgen over de behandeling en/of betrokken worden bij de behandeling. Op deze pagina vind je meer informatie over de cliënten- en familieraad van Dokter Bosman.

Wat betekent de cliënten- en familieraad voor mij?

Cliënten kunnen invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie en op de kwaliteit van de zorg die Dokter Bosman biedt. Wat gaat goed, wat kan beter? Bij de cliënten- en familieraad kun je niet terecht met individuele klachten. Kijk hiervoor bij klacht of compliment.[/vc_column_text][/toggle]

Als cliënt van Dokter Bosman kun je rechtstreeks contact met de cliënten- en familieraad opnemen. Je kunt je vraag stellen via het contactformulier van de cliënten- en familieraad.

De cliënten- en familieraad komt zes keer per jaar bij elkaar. Je krijgt per mail antwoord. Je hoort dan ook wanneer je eventuele vraag beantwoord kan worden. Vaak kan dat al direct. Je ontvangt altijd een bericht. Op deze pagina vind je het contactformulier voor de cliënten- en familieraad van Dokter Bosman.

Wachttijden & herhaalrecepten

Hoe lang is de wachttijd bij Dokter Bosman?

Als je bent doorverwezen door de huisarts kun je je online aanmelden bij Dokter Bosman. Houd er rekening mee dat er wachttijden zijn. Wekelijks publiceren wij onze actuele wachttijden.

Waarom zijn er wachttijden bij Dokter Bosman?

Een zorgverzekeraar sluit contracten af met zoveel mogelijk zorgverleners, bijvoorbeeld met een ziekenhuis of een GGZ-instelling. In zo’n contract wordt o.a. het budget voor een behandeling vastgelegd maar ook het aantal behandelingen dat een zorgverlener in dat jaar mag doen. We spreken dan van gecontracteerde zorg.

Bij deze gecontracteerde zorg moet je wel rekening houden met een wachtlijst. De zorgverlener heeft namelijk het aantal cliënten wat kan instromen, vastgesteld op basis van het toegekende budget van de zorgverzekeraar. Neemt de vraag van cliënten toe en blijft het budget gelijk, dan ontstaat er een wachtlijst.

Wat is de aanmeldingswachttijd?

Op onze website vind je de wachttijden van onze locaties. Ze zijn vastgesteld conform de regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). We actualiseren de wachttijden elke week.

De aanmeldingswachttijd is het aantal weken tussen je aanmelding en de eerste afspraak (intake) op de locatie. De aanmeldingswachttijd per locatie staat op onze website.

De vermelde wachttijd is een momentopname en kan iets afwijken van de actuele situatie. Daarom kun je geen rechten ontlenen aan de wachttijden op de website.

Ik vind de wachttijd te lang

Volwassenen
Vind je de wachttijd te lang, neem dan contact op met ons of met je zorgverzekeraar. Het is namelijk niet verplicht om naar een zorgaanbieder of locatie in je eigen gemeente te gaan. Je kunt ons vragen of je op een andere locatie sneller terecht kunt. Je kunt je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Hij kan jou ondersteunen, zodat je binnen vier weken vanaf het eerste contact met ons een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, jouw behandeling start.

Kind en Jeugd
Voor de zorg van kinderen en jongeren zijn de gemeenten verantwoordelijk. De gemeente bepaalt zelf hoeveel geld ze voor jeugdzorg beschikbaar stelt. De ene gemeente maakt meer geld vrij voor jeugdzorg dan de andere. Daarom kan de wachttijd per gemeente verschillen. Als het geld (bijna) op is, neemt de wachttijd toe. Bij een lange wachttijd kun je mogelijk wel eerder bij een andere aanbieder terecht. Is dat niet het geval of wil je juist graag bij Dokter Bosman zorg krijgen, dan kun je al dan niet via ons contact op nemen met je gemeente om te vragen om extra budget, zodat je kind alsnog snel in behandeling kan.

Informatie over herhaalrecepten

Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen, vragen wij je herhaalrecepten tenminste 3 dagen van te voren aan te vragen. Dit kan telefonisch of per e-mail. Als je een recept voor het weekend nodig hebt, dan kunnen we alleen beloven dat dat lukt als je het uiterlijk dinsdag aanvraagt. Onze artsen en psychiaters moeten tijd vrijmaken om je dossier te controleren en je recept te schrijven. Om te voorkómen dat dat ten koste gaat van andere cliënten, verzoeken we je zoveel mogelijk een recept te vragen als je toch al je arts bezoekt.

Privacyreglement

Hoe wordt mijn privacy gewaarborgd?

Als klant heb je recht op bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer. Wij hanteren daarvoor een privacyreglement.

Identificatieplicht in de zorg

Voor je veiligheid zijn wij verplicht je identiteit te controleren. Daarom vragen wij je bij inschrijving een geldig paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument te laten zien.
Waarom is identificatie belangrijk?

Om goede en veilige zorg te kunnen bieden, moeten wij zeker weten dat we de juiste gegevens koppelen aan de juiste persoon. Zo voorkomen we vergissingen en zorgen we ervoor dat we werken met de juiste gegevens uit het juiste cliënten dossier.
Wettelijk verplicht, ook voor kinderen

Dit geldt voor iedereen, ook voor kinderen en baby’s.

Let op

Een kopie of foto van je ID of een verlopen identiteitsbewijs is niet voldoende en kunnen wij niet accepteren voor een zorgvuldige identificatie.

Is jouw vraag niet beantwoord?

Bel 088 226 76 26 op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur.