Veelgestelde vragen

Onze kracht? Dat is de expertise en de ambitie om jou écht verder te helpen in jouw leven. Maar ook effectieve hulpvormen aan te bieden. Hoe ziet een behandeling bij Dokter Bosman eruit? Wat moet ik meenemen naar mijn eerste afspraak? Met welke klachten kan ik hier terecht? Antwoord op dit soort vragen vind je hier.

Dit is Dokter Bosman

Het merk Dokter Bosman?

Dokter Bosman is anders dan anderen in de zorg. Bij ons gaat psychologische zorg hand in hand met een praktische en positieve aanpak. Wij stimuleren jouw talenten en helpen jou en je omgeving omgaan met dat waar je in het dagelijks leven tegenaan loopt. Jouw situatie, kracht en talent zijn voor ons het uitgangspunt. Wij kiezen voor een persoonlijke aanpak met resultaat. Dat is Dokter Bosman en dat is psychologie van nu.

Dokter Bosman gaat over veel meer dan alleen reguliere geestelijke gezondheidszorg. Ons verhaal gaat over ontwikkelen, leren en ervaren. Over persoonlijke groei en prettiger leven.

De persoonlijke aanpak van Dokter Bosman

Mensen echt verder helpen in hun leven met een persoonlijke aanpak Dat was de reden waarom wij in 2007, 10 jaar geleden, gestart zijn met Dokter Bosman. Wij vinden namelijk dat geestelijke gezondheidszorg beter kan. Dat doen wij met een persoonlijke aanpak:

 • oplossingsgericht: dat wat de cliënt nodig heeft en kan is het vertrekpunt.
 • echt contact maken vormt de bodem onder ieder cliënt contact.
 • met resultaat voor de cliënt en zijn omgeving.

Hoge waardering cliënten en verwijzers

Verwijzers en cliënten zijn erg enthousiast over de klantvriendelijke, kleinschalige, deskundige zorg die geleverd wordt door de medewerkers van onze organisatie. Zij waarderen onze organisatie met een 8,5 op ZorgkaartNederland.

Samenwerken met andere instellingen

Dokter Bosman is uitgegroeid tot een gezond en levendig bedrijf met meer dan 250 mensen die zich dagelijks inzetten voor de persoonlijke groei en een prettiger leven van mensen.
In de afgelopen jaren hebben diverse instellingen zich door middel van een samenwerkingsovereenkomst bij Dokter Bosman aangesloten. De aangesloten organisaties liften daardoor mee op de uitstraling van het merk Dokter Bosman. Ze kunnen gebruik maken van de expertise in de gezamenlijke organisatie, onder andere op het gebied van zorgprogrammering, efficiëntie, automatisering, kwaliteits- en procesbegeleiding, kwaliteitscontrole, personeelsbeleid, opleidingsplaatsen, declaratieprocessen en financiële planning & controle.

Voordelen aansluiten bij Dokter Bosman

De gezamenlijke inkoop van staffuncties levert de aangesloten instellingen schaalvoordelen op. Organisaties die zich aansluiten bij Dokter Bosman kunnen zich bezighouden met hun kerntaak: directe patiëntenzorg. Ze ervaren de ondersteuning op het gebied van declaratieprocessen en overleg met zorgverzekeraars door de experts op het Shared Services Center in Amersfoort als een belangrijk pluspunt van aansluiting bij Dokter Bosman.

Deze instellingen hebben alle een toelating in het kader van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Om deel te mogen nemen aan het merk Dokter Bosman hebben alle instellingen zich HKZ/ISO moeten laten certificeren. De instellingen declareren ofwel zelfstandig bij de verschillende zorgverzekeraars, ofwel Bosman GGz BV treedt in overleg met diverse verzekeraars op als hoofdcontractant waarbij de aangesloten instellingen zorg in onderaannemerschap leveren. Door de instellingen gezamenlijk te contracteren kunnen ook verzekeraars schaalvoordelen behalen: ze hebben één aanspreekpunt bij Dokter Bosman, garanties op het gebied van kwaliteit en administratieve organisatie.

Aanmelden

Hoe meld ik mij aan bij Dokter Bosman?

Ben je doorverwezen door jouw huisarts? Vul dan het aanmeldformulier in. Zodra we jouw aanmelding hebben ontvangen, dan bellen we jou zo snel mogelijk op om de mogelijkheden binnen Dokter Bosman te bespreken.

Heb je vragen? Bel ons op 088 226 76 26.

Met welke klachten kan ik me bij Dokter Bosman aanmelden?

Als je twijfelt of Dokter Bosman jou kan helpen met een klacht en/of probleem, neem dan telefonisch contact met ons op via: 088 226 7626.

De behandeling

Hoe ziet een behandeling binnen Dokter Bosman voor kinderen eruit?

Een intakegesprek is de basis van iedere behandeling, ongeacht de zorgvraag. Tijdens de intake wordt er gekeken hoe en op welke manier Dokter Bosman jouw kind de beste zorg kan bieden. Het is belangrijk dat je als ouder(s)/verzorger(s) zoveel mogelijk betrokken bent bij de behandeling. Als een behandeling van start gaat, dan wordt dit vormgegeven door een multidisciplinair en deskundig team. Je krijgt dan een nauwkeurige indicatie van de duur en intensiteit van het traject, tevens hoor je of er nog nader onderzoek van toepassing is. Je kunt denken aan o.a. een intelligentieonderzoek, sociaal-emotioneel onderzoek of neuropsychologisch onderzoek. Voordat de behandeling begint, wordt er eerst een behandelplan opgesteld waarin de doelen van jouw kind worden geformuleerd. Dit behandelplan wordt regelmatig met jou en jouw kind geëvalueerd en je ontvangt een kopie mee naar huis. Omdat Dokter Bosman een goede vertrouwensband wil opbouwen met haar klanten, ziet jouw kind steeds dezelfde behandelaar gedurende het traject.

Hoe ziet een behandeling binnen Dokter Bosman voor volwassenen eruit?

Een intakegesprek is de basis van iedere behandeling, ongeacht jouw zorgvraag. Tijdens de intake wordt er gekeken hoe en op welke manier Dokter Bosman je de beste zorg kan bieden. Als een behandeling van start gaat, dan wordt dit vormgegeven door een multidisciplinair en deskundig team. Je krijgt dan een nauwkeurige indicatie van de duur en intensiteit van het traject, tevens hoor je of er nog nader onderzoek van toepassing is. Je kunt denken aan o.a. een intelligentieonderzoek, sociaal-emotioneel onderzoek of neuropsychologisch onderzoek. Voordat de behandeling kan beginnen, zal er eerst een behandelplan worden opgesteld waarin jouw doelen worden geformuleerd. Dit behandelplan wordt regelmatig met jou geëvalueerd en je ontvangt een kopie mee naar huis. Omdat Dokter Bosman een goede vertrouwensband wilt opbouwen met haar klanten, zie je steeds dezelfde behandelaar.

Rechten en plichten voor kind en jeugd

Als klant bij Dokter Bosman heb je recht op een goede behandeling met een respectvolle bejegening en zo min mogelijk beperkingen. De rechten en plichten van de behandelaar en de klant in een behandelrelatie zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskunde Behandelovereenkomst (WBGO).

Hoe wordt mijn privacy gewaarborgd?

Dokter Bosman gaat altijd uiterst zorgvuldig om met jouw gegevens. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Loopt jouw behandeling bij Dokter Bosman, dan ontvangt jouw huisarts of verwijzer (of andere belanghebbenden) een brief over de behandeling. Dit wordt altijd vooraf met jou besproken. Als je in behandeling bent bij Plus van Dokter Bosman, dan zal niemand op de hoogte worden gesteld van jouw behandeling.

Wat is de verwijsindex?

De verwijsindex (VIR) is een digitaal systeem dat signalen van hulpverleners over jongeren waar een hulpverlener zich zorgen over maakt (tot 23 jaar) bij elkaar brengt. Door een registratie in de verwijsindex weten hulpverleners sneller of een kind ook bekend is bij een collega hulpverlener (of instelling), zodat zij kunnen overleggen over de beste aanpak. De verwijsindex is erop gericht vroegsignalering bij hulpverleners/organisaties te stimuleren en informatie-uitwisseling tussen hulpverleners te bevorderen. Tevens wordt hiermee een signaal afgegeven aan de ouder(s)/verzorger(s) door met hen te communiceren dat er een registratie plaatsvindt. Voor een registratie in de verwijsindex is geen toestemming nodig. In de verwijsindex staat nooit informatie over de behandeling. Alleen naam, BSN nummer en de hulpverlener worden geregistreerd.

Een registratie in de verwijsindex is niet hetzelfde als het doen van een melding op basis van de meldcode. De verwijsindex is alleen bedoeld om een eventuele samenwerking tussen hulpverleners op gang te brengen. Nogmaals; uitwisseling over de inhoud vindt alleen plaats met toestemming van de ouders en/of het kind/de jongere.

Wat houdt de Meldcode voor huiselijk geweld in?

GGZ-instellingen zijn verplicht te werken volgens de wettelijke Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit houdt in dat is vastgelegd hoe hulpverleners moeten handelen in geval van (een vermoeden van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Dokter Bosman maakt gebruik van de standaard Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zoals deze door de overheid is vastgesteld. Deze bestaat uit een stappenplan waarin ook de verwijsindex wordt meegenomen. Dokter Bosman maakt gebruik van de Meldcode (overheid) welke bestaat uit de volgende stappen:

 1. Het signaleren van (een vermoeden van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
 2. Het bespreken van de signalen met één of meerdere collega hulpverleners binnen Dokter Bosman en/of extern; op dit moment wordt er ook gekeken of de signalen aanleiding geven tot een registratie in de verwijsindex.
 3. Een gesprek met de ouders en/of het kind.
 4. Wegen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met behulp van een gevalideerd instrument.
 5. Beslissen: hulp organiseren of melden.

Belangrijk: voordat er hulp wordt aangeboden of een melding wordt gedaan, wordt dit altijd eerst besproken met de ouders/verzorgers en/of de cliënt.

Wat moet ik meenemen naar mijn eerste afspraak?

Voor een goede en snelle administratieve afhandeling is het van belang dat je het volgende meeneemt:

 • Identiteitsbewijs of paspoort;
 • Verzekeringspas;
 • Verwijzing van huisarts of andere verwijzer (Dit geldt niet als je een afspraak hebt bij Plus van Dokter Bosman);
 • Indien beschikbaar: oude rapportages of verslagen van eerder trajecten of behandelingen;
 • Als je medicatie gebruikt, een overzicht van jouw medicatie van de apotheek.

Effectmeting (ROM)

Bij Dokter Bosman meten wij het effect van de behandeling door middel van Routine Outcome Measurement (ROM).

ROM kent vier functies:

 1. Behandelen en begeleiden. Met de uitkomsten van ROM metingen kan, samen met cliënt, bepaald worden of en hoe de behandeling voortgezet moet worden.

 2. Leren en evalueren. Op afdelings- en locatieniveau zijn wij in staat uitkomsten te vergelijken en behandelprogramma’s bij te stellen. Daarnaast is het mogelijk onze eigen uitkomsten af te zetten tegen het landelijk gemiddelde.

 3. Verantwoorden. Wij dienen de geagregeerde uitkomsten te gebruiken ter verantwoording aan toezichthouders en financiers over de kwaliteit en effectiviteit van de geleverde zorg. NB Data zijn uiteraard niet herleidbaar tot individueel cliëntniveau.

 4. Onderzoek. Het systematisch verzamelen van ROM gegevens stelt onderzoekers in staat de gegevens te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.

Om ROM uit te voeren, gebruiken wij de volgende vragenlijsten:

 • SDQ (strengths and difficulties quistionnaire): voor kind & jeugd;

 • OQ-45 (outcome questionnaire): voor volwassenen.

De vragenlijsten worden aangeboden via TelePsy, leverancier van een beveiligde internetomgeving voor triage, diagnostiek en effectmeting in de ggz.

No-show beleid

Wij houden zoveel mogelijk rekening met ieders wensen. Als je niet kunt komen, dien je dit uiterlijk 24 uur van tevoren door te geven. Dan kunnen wij nog iemand anders inplannen. Meld je je niet tijdig af of kom je niet opdagen, dan zijn wij helaas genoodzaakt € 50,- in rekening te brengen. Dit bedrag wordt niet vergoed door gemeente/verzekeraar.

Afspraken bij voorkeur telefonisch afzeggen of anders via het e-mailadres van de locatie.

Therapieën

Welke behandelmethoden gebruikt Dokter Bosman bij kinderen & jongeren?

Dokter Bosman biedt een uitgebreid behandelaanbod. Hieronder vind je een greep van de mogelijkheden die worden aangeboden bij kinderen en jongeren:

 • (Cognitieve) gedragstherapie;
 • Gesprekstherapie;
 • Gezinstherapie;
 • Groepstherapie/trainingen;
 • Medicamenteuze begeleiding;
 • Ouderbegeleiding;
 • Psychiatrische begeleiding;
 • Speltherapie;
 • Onderzoeken bij kinderen.

Als jouw kind in behandeling is/gaat bij Plus van Dokter Bosman, dan stellen wij een behandeling op maat voor hem of haar op. In deze behandeling zijn de wensen en behoeften van het kind ons uitgangspunt.

Welke behandelmethoden gebruikt Dokter Bosman bij volwassenen?

Het behandelteam van Dokter Bosman biedt een uitgebreid behandelaanbod. Hieronder vind je een greep van de mogelijke behandelingen die worden aangeboden bij volwassenen:

 • Aandachttraining;
 • (Cognitieve) gedragstherapie / psychotherapie;
 • EMDR;
 • Groepsbehandelingen;
 • Interculturele therapie;
 • Lichttherapie;
 • Medicamenteuze begeleiding;
 • Psycho educatie;
 • Systeemtherapie;
 • E-health.

Als je in behandeling bent/gaat bij Plus van Dokter Bosman, dan stellen wij een behandeling op maat voor je op. In deze behandeling zijn jouw wensen en behoeften ons uitgangspunt.

Dokter Bosman en Plus van Dokter Bosman

Wat doet Dokter Bosman?

Dokter Bosman biedt ambulante, tweedelijns geestelijke gezondheidszorg (GGZ) aan kinderen, jeugd en volwassenen met psychische problemen of psychiatrische stoornissen. Dokter Bosman biedt specialistische diagnostiek en behandeling bij o.a. depressiviteit, AD(H)D, Autisme Spectrum Stoornissen (ASS), verwerking van traumatische gebeurtenissen, persoonlijkheidsproblematiek en angsten.

Naast Dokter Bosman bieden wij via Plus van Dokter Bosman ook op maat gemaakte zorgdiensten aan waarbij je meer flexibiliteit en inbreng hebt in jouw behandeling. Daarnaast is er in de meeste gevallen geen wachttijd.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een diagnose en behandeling bij Dokter Bosman?

Om voor een behandeling in aanmerking te komen, heb je een verwijsbrief nodig. Daarna kun je je eenvoudig online aanmelden. Ons behandelaanbod is breed en toegankelijk waardoor wij jou ondersteuning kunnen bieden bij jouw zorgbehoefte.
Heb je geen verwijsbrief en wil je gebruik maken van onze zorgdiensten? Maak dan een afspraak bij Plus van Dokter Bosman. Hier kun je terecht zonder verwijsbrief. Daarbij zijn er geen wachttijden en heb je meer mogelijkheden in het behandelaanbod. Bel 088 226 76 26 of laat een bericht achter via ons contactformulier.

Wat is BGGZ?

BGGZ staat voor Generalistische Basis GGZ en biedt kortdurende behandeling aan voor lichte tot matige psychische problematiek. Indien er sprake is van complexere klachten kan er worden doorverwezen naar de Specialistische GGZ (SGGZ).

Wat is SGGZ?

SGGZ staat voor Specialistische GGZ en is gericht op uitgebreide diagnostiek en behandeling voor meer complexe en gespecialiseerde problematiek. Je kunt hierbij denken aan (psychische) klachten die al langere tijd jouw leven op verschillende niveaus beïnvloeden.

Wat is het verschil tussen Dokter Bosman en Plus van Dokter Bosman?

Dokter Bosman biedt een persoonlijke aanpak en werkt met de laatste behandelmethodes. Het grootste verschil tussen Dokter Bosman en Plus van Dokter Bosman, is dat je bij Plus van Dokter Bosman geen verwijsbrief nodig hebt, sneller geholpen wordt (geen wachttijd) en wij nog beter op jouw wensen kunnen inspelen. Plus van Dokter Bosman biedt ruimte om de benodigde zorg aan te vullen met activiteiten die niet voor vergoeding van de verzekeraar of gemeente in aanmerking komen. Plus van Dokter Bosman wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar/gemeente. Je betaalt de behandeling zelf. Tot slot zijn jouw gegevens of die van jouw kind alleen bij ons en de door jou aangewezen hulpverleners bekend.

Kan ik mijn behandeling bij Dokter Bosman aanvullen met Plus van Dokter Bosman?

Als je in behandeling bent bij Dokter Bosman is het mogelijk om gebruik te maken van diensten die vallen onder Plus van Dokter Bosman. Zo heb je meer mogelijkheden binnen jouw behandeling. Voor vragen kun je terecht bij jouw behandelaar of bel op werkdagen van 08:30-17:00 uur naar 088 226 76 26.

Autisme Kenniscentrum van Dokter Bosman

Uit welke afspraken bestaat een diagnostiek traject?

Intake

Tijdens de intake besteden wij aandacht aan de klachten die op het moment spelen. Wij kijken tevens of er een andere verklaring kan zijn voor je huidige klachten behalve een mogelijke ASS. In overleg met jou stellen we een onderzoeksvraag op voor je onderzoek.

Ontwikkelingsanamnese en anamnese

Tijdens je aanmelding wordt er een vragenlijst aan je ouder(s) of een naaste die jou nog kent uit je kindertijd voorgelegd. Deze vragenlijst wordt met je ouders en jou besproken tijdens de ontwikkelingsanamnese. Dit gesprek duurt anderhalf uur. 

Direct na de ontwikkelingsanamnese met ouder(s) vindt de anamnese met jou en een naaste plaats. Tijdens dit gesprek besteden we meer aandacht aan de gedragskenmerken van een ASS en/of andere problematiek in de volwassenheid. Dit gesprek duurt anderhalf tot twee uur.

Aanvullend testonderzoek

Na de intake wordt bepaald of er een aanvullende testafspraak wenselijk is. Soms is het nodig om aan de hand van psychologische tests en/of vragenlijsten meer informatie te verkrijgen. Deze afspraak wordt dan met je ingepland. De testafspraak duurt maximaal een dagdeel, vaak de ochtend.

Adviesgesprek

De uitslag van het onderzoek wordt in een adviesgesprek toegelicht. Vanzelfsprekend is het mogelijk om iemand mee te nemen naar dit gesprek. Het adviesgesprek duurt een half uur tot een uur. Na het adviesgesprek krijgt je het diagnostisch rapport mee naar huis. Het rapport blijft ook aanwezig in je digitale dossier bij het Autisme Kennis Centrum. Dit rapport wordt niet gedeeld met derden zonder je schriftelijke toestemming.

Wat is het verschil tussen mindfulness bij het Autisme Kennis Centrum en mindfulness bij een Dokter Bosman?

Bij het Autisme Kennis Centrum vinden de mindfulness sessies één-op-één plaats. De behandelaar heeft kennis over mindfulness bij (jong)volwassenen met een ASS en weet het taalgebruik en de structuur van de sessies hierop aan te passen. Hierdoor sluiten de oefeningen vaak beter aan dan wanneer een ‘gewone’ mindfulness training wordt gevolgd.

Welke behandeling biedt het Autisme Kenniscentrum?

Het Autisme Kenniscentrum biedt kortdurende psychologische behandelingen. Deze behandeling heeft altijd een duidelijk doel en een specifieke methodiek. De behandelaren zijn basispsycholoog of GZ-psycholoog.

Voorbeelden van doelen in de behandeling kunnen zijn:

 • Meer te weten komen over ASS en hoe dit tot uiting komt
 • Inzicht krijgen in je kwaliteiten en beperkingen
 • Meer rust in het hoofd krijgen
 • Minder last hebben van angsten of somberheid
 • Minder last hebben van onzekerheid

De methodieken die wij gebruiken zijn onder andere:

 • Psycho-educatie
 • Cognitieve gedragstherapie
 • EMDR
 • Mindfulness

Ik lees dat het Autisme Kenniscentrum geen contracten heeft met zorgverzekeraars. Wat betekent dit voor mij?

Het Autisme Kenniscentrum heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars voor de vergoeding van zorg. Dit houdt in dat je een eigen bijdrage betaalt naast het verplichte eigen risico. Deze eigen bijdrage is altijd maximaal 20%. Ook wanneer je zorgverzekeraar minder dan 80% vergoedt.

Het Autisme Kenniscentrum hanteert het NZA-tarief (landelijk geldend tarief). Voor het exacte vergoedingspercentage kun je contact opnemen met je zorgverzekeraar. Je kunt dan vragen naar de vergoeding van specialistische geestelijke gezondheidszorg die door een niet-gecontracteerde zorginstelling geleverd wordt volgens het NZA-tarief.

Wij verwachten dat de diagnostiek naar een autismespectrumstoornis in productgroep 172 (Pervasief – vanaf 800 tot en met 1799 minuten) van het NZA-tarief zal vallen. De kosten voor deze productgroep zijn € 2.554,11. Twintig procent van dit bedrag is € 510,80.

Mocht er aanvullend onderzoek gedaan worden of een andere diagnose gesteld worden dan een autismespectrumstoornis, kan dit bedrag afwijken.

Wanneer je in behandeling komt, geldt dezelfde regel dat je maximaal 20% eigen bijdrage betaalt. Wij kunnen echter geen verwachting geven over de behandelduur, omdat deze per individu verschilt.

Belangrijk: Voor specialistische geestelijke gezondheidszorg behandelingen wordt altijd eerst het eigen risico door zorgverzekeraars in rekening gebracht.

Kwaliteit

Wat is een HKZ keurmerk?

Dokter Bosman werkt op alle fronten aan de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Alle locaties van Dokter Bosman zijn HKZ-gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Dit belangrijke keurmerk biedt een basisgarantie voor de kwaliteit van zorg bij Dokter Bosman. Het HKZ Keurmerk heeft betrekking op de kwaliteitsnormen van de gehele organisatie – het kwaliteitmanagementsysteem. Zo’n systeem heeft een organisatie nodig om kwaliteit goed te kunnen managen. Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. Het verkrijgen van een HKZ keurmerk betekent voor onze organisatie dat het werk zodanig is georganiseerd dat aan alle voorwaarden is voldaan om in de ogen van onze cliënten optimale zorg te kunnen leveren.

Wat is de cliënten- en familieraad?

De cliënten- en familieraad van Dokter Bosman bestaat uit gekozen vertegenwoordigers en is een onafhankelijk adviesorgaan. De cliënten- en familieraad van Dokter Bosman bestaat uit (ex)cliënten en familieleden van (ex)cliënten van Dokter Bosman. De raad volgt het beleid van onze organisatie kritisch en houdt daarbij de belangen van cliënten scherp in het oog. Het uitgangspunt van de cliënten- en familieraad is dat cliënten zoveel mogelijk de eigen regie hebben over hun behandeling en dat, als de cliënt dat wil, familie en naasten informatie kunnen krijgen over de behandeling en/of betrokken worden bij de behandeling. Op deze pagina vind je meer informatie over de cliënten- en familieraad van Dokter Bosman.

Wat betekent de cliënten- en familieraad voor mij?

Cliënten kunnen invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie en op de kwaliteit van de zorg die Dokter Bosman biedt. Wat gaat goed, wat kan beter? Bij de cliënten- en familieraad kun je niet terecht met individuele klachten. Kijk hiervoor bij klacht of compliment.

Kan ik ook contact opnemen met de cliënten- en familieraad?

Als cliënt van Dokter Bosman kun je rechtstreeks contact met de cliënten- en familieraad opnemen. Je kunt je vraag stellen via het contactformulier van de cliënten- en familieraad.

De cliënten- en familieraad komt zes keer per jaar bij elkaar. Je krijgt per mail antwoord. Je hoort dan ook wanneer je eventuele vraag beantwoord kan worden. Vaak kan dat al direct. Je ontvangt altijd een bericht. Op deze pagina vind je het contactformulier voor de cliënten- en familieraad van Dokter Bosman.

Wat is een kwaliteitsstatuut?

Vanaf januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’ verplicht haar kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Deze verplichting geldt voor zowel de generalistische basis-GGZ als de gespecialiseerde GGZ binnen de Zorgverzekeringswet.

In dit statuut staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen.

Het door de zorgaanbieder ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg. Klik hier om het kwaliteitsstatuut te bekijken.

Aanmerking of compliment

Wat te doen bij een klacht?

Onze medewerkers doen hun uiterste best om een behandeling aan te bieden die past bij jouw behoeften en verwachtingen. Het kan voorkomen dat je hierin wordt teleurgesteld. Dokter Bosman hecht grote waarde aan een goede, efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening. We willen ook graag weten als je niet tevreden bent. Graag komen we samen met jou tot een oplossing.

Wat kun je doen?
In eerste instantie bespreek je de aanmerking met de medewerker in kwestie. Een groot deel van de klachten kan in overleg opgelost worden. Gebeurt dit niet naar wens, dan kun je jouw aanmerking met de locatiemanager bespreken. Mocht je dan nog niet tevreden zijn, dan kun je een officiële klacht indienen bij ons.

Deze klacht kun je melden door te mailen naar klantbeleving@dokterbosman.nl of een brief te schrijven naar:

Dokter Bosman
Postbus 2139
3800 CC Amersfoort

Binnen drie werkdagen krijg je een bevestiging van ontvangst.

Wat doet de klachtencommissie met jouw klacht?

We adviseren je eerst om jouw klacht met de betrokken medewerker te bespreken.

Als jouw klacht niet naar tevredenheid is opgelost of als je niet met de betrokken medewerker en/of leidinggevende wilt spreken, dan kun je jouw klacht rechtstreeks aan de klachtencommissie voorleggen. Deze commissie is ingesteld conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. 

De nadere regeling is vastgesteld in het klachtenreglement van Dokter Bosman.

Je dient jouw klacht nogmaals schriftelijk in bij de klachtencommissie:

Dokter Bosman
Postbus 2139
3800 CC Amersfoort

Met vermelding van:
– Het incident waarover wordt geklaagd;
– Wanneer en waar het incident plaatsvond;
– Tegen wie de klacht is gericht;
– Naam, dagtekening en handtekening.

Wachttijden & herhaalrecepten

Hoe lang is de wachttijd bij Dokter Bosman?

De wachttijd bij Dokter Bosman is afhankelijk van de dienst:

 • Dokter Bosman: als je bent doorverwezen door de huisarts kun je je online aanmelden bij Dokter Bosman. Houd er rekening mee dat er wachttijden zijn. Maandelijks publiceren wij jou ter informatie onze actuele wachttijden.
 • Bij Plus van Dokter Bosman is er geen wachttijd. Maak een afspraak bij Plus van Dokter Bosman als je snel geholpen wilt worden. Neem contact op via 088 226 76 26. 

Waarom zijn er wachttijden bij Dokter Bosman?

Een zorgverzekeraar sluit contracten af met zoveel mogelijk zorgverleners, bijvoorbeeld met een ziekenhuis of een GGZ-instelling. In zo’n contract wordt o.a. het budget voor een behandeling vastgelegd maar ook het aantal behandelingen dat een zorgverlener in dat jaar mag doen. We spreken dan van gecontracteerde zorg.

Bij deze gecontracteerde zorg moet je wel rekening houden met een wachtlijst. De zorgverlener heeft namelijk het aantal cliënten wat kan instromen, vastgesteld op basis van het toegekende budget van de zorgverzekeraar. Neemt de vraag van cliënten toe en blijft het budget gelijk, dan ontstaat er een wachtlijst.

Wat is de aanmeldingswachttijd?

Op onze website vind je de wachttijden van onze locaties. Ze zijn vastgesteld conform de regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). We actualiseren de wachttijden elke week.

De aanmeldingswachttijd is het aantal weken tussen je aanmelding en de eerste afspraak (intake) op de locatie. De aanmeldingswachttijd per locatie staat op onze website.
De vermelde wachttijd is een momentopname en kan iets afwijken van de actuele situatie. Daarom kun je geen rechten ontlenen aan de wachttijden op de website.

Wat is de behandelingswachttijd?

Op onze website vind je de wachttijden van onze locaties. Ze zijn vastgesteld conform de regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). We actualiseren de wachttijden elke week.

De behandelingswachttijd is het aantal weken tussen de diagnose en de start van de behandeling. De behandelingswachttijd per locatie staat op onze website.
De vermelde wachttijd is gebaseerd op de gemiddelde wachttijd van de laatste twee maanden. Daarom komen de wachttijden op onze website, niet altijd overeen met de actuele situatie. Dat is ook de reden waarom je geen rechten kunt ontlenen aan de wachttijden op de website.

Ik vind de wachttijd te lang

Volwassenen
Vind je de wachttijd te lang, neem dan contact op met ons of met je zorgverzekeraar. Het is namelijk niet verplicht om naar een zorgaanbieder of locatie in je eigen gemeente te gaan. Je kunt ons vragen of je op een andere locatie sneller terecht kunt. Je kunt je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Hij kan jou ondersteunen, zodat je binnen vier weken vanaf het eerste contact met ons een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, jouw behandeling start.

Kind en Jeugd
Voor de zorg van kinderen en jongeren zijn de gemeenten verantwoordelijk. De gemeente bepaalt zelf hoeveel geld ze voor jeugdzorg beschikbaar stelt. De ene gemeente maakt meer geld vrij voor jeugdzorg dan de andere. Daarom kan de wachttijd per gemeente verschillen. Als het geld (bijna) op is, neemt de wachttijd toe. Bij een lange wachttijd kun je mogelijk wel eerder bij een andere aanbieder terecht. Is dat niet het geval of wil je juist graag bij Dokter Bosman zorg krijgen, dan kun je al dan niet via ons contact op nemen met je gemeente om te vragen om extra budget, zodat je kind alsnog snel in behandeling kan.

Ik wil geen wachttijd

Maak gebruik van Plus van Dokter Bosman. Hiervoor heb je geen verwijzing nodig. Binnen Plus van Dokter Bosman bieden we alle vormen van psychologische zorg waaronder coaching en training. Bij Plus van Dokter Bosman zijn we niet gebonden aan voorwaarden van zorgverzekeraars of gemeenten, de regie ligt bij jou. Plus wordt niet vergoed door je zorgverzekeraar of gemeente.

Informatie over herhaalrecepten

Om je zo snel mogelijk te kunnen helpen, vragen wij je herhaalrecepten voor 12:00 uur aan te vragen. Op deze manier kan de aanvraag op dezelfde dag nog in behandeling genomen worden. Dit kan telefonisch of per e-mail. Wanneer we de aanvraag op een later tijdstip binnenkrijgen, kan het herhaalrecept pas de volgende dag worden verstuurd. Dat betekent dus ook dat een herhaalrecept dat op vrijdag na 12:00 uur is aangevraagd, pas op maandag bij jouw apotheek opgehaald kan worden.

Privacyreglement

Hoe wordt mijn privacy gewaarborgd?

Als klant heb je recht op bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer. Wij hanteren daarvoor een privacyreglement.

Is jouw vraag niet beantwoord?

Bel via 088 226 76 26 (op werkdagen van 8:30 tot 17:00).