ALGEMENE VOORWAARDEN DOKTER BOSMAN

Versie 3.0 – 19/10/2022

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Toepasselijkheid van de voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten door en met alle
 • vennootschappen werkzaam onder de handelsnaam Dokter Bosman en het Autisme Kennis Centrum.
 • Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.
 • Deze algemene voorwaarden treden niet in de plaats van wettelijke regelingen.

1.2 Bekendmaking algemene voorwaarden

 • Op verzoek van cliënt worden deze algemene voorwaarden verstrekt en, indien nodig, mondeling toegelicht. De algemene voorwaarden zijn tevens beschikbaar via de website van Dokter Bosman.

1.3 Toepassing Nederlands recht; bevoegde rechter

 • Op alle overeenkomsten die met Dokter Bosman worden gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen, voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten, worden met uitsluiting van iedere andere instantie voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

2 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

Privacy
De zorgaanbieder moet toestemming krijgen van de cliënt als er verrichtingen worden uitgevoerd waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat die door de cliënt als inbreuk op zijn privacy kunnen worden ervaren. Indien zorgaanbieder bij geneeskundige handelingen of bij een gesprek een zorgverlener in opleiding aanwezig wil laten zijn, moet hij/zij daarvoor toestemming krijgen van de cliënt.

Behandeltraject

 • De behandelaar dient de gesprekken op de afgesproken tijd te laten beginnen. Indien de cliënt te laat komt, wordt de duur van het gesprek bekort met de desbetreffende hoeveelheid tijd.
 • De behandelaar is gehouden aan de voor hem/haar geldende beroepscode en valt onder het tuchtrecht van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).
 • De cliënt kan op elk gewenst moment de behandeling of het behandeling-gesprek beëindigen.
 • De behandelaar heeft het recht de behandeling eenzijdig te beëindigen, maar is verplicht de cliënt en, indien van toepassing, de verwijzer op de hoogte te stellen van de beweegredenen.
 • De behandelaar houdt een digitaal dossier bij van de behandeling.
 • Inzage in het dossier van cliënt door derden kan alleen na schriftelijke toestemming van cliënt.
 • Het opvragen van informatie geschiedt alleen in overleg met cliënt en na schriftelijke toestemming.
 • De cliënt heeft recht op inzage in het dossier, bij voorkeur wordt hiervoor een afspraak gemaakt.
 • Overleg met derden, bijvoorbeeld familie, bekenden, vertegenwoordigers van de school, vindt alleen plaats na overleg met de cliënt.
 • De inhoud van de behandelingen is vertrouwelijk, alle medewerkers hebben geheimhoudingsplicht.
 • De huisarts, die de cliënt heeft doorverwezen, wordt als medebehandelaar beschouwd en over de behandeling geïnformeerd, mits de cliënt en/of naastbetrokkenen hiervoor toestemming geeft.

Bewaren van gegevens

Als de zorgaanbieder zorginhoudelijke gegevens over de cliënt vastlegt, blijven deze gegevens te allen tijde beschikbaar voor zowel de zorgaanbieder als de cliënt. Bij beëindiging van de overeenkomst bewaart de zorgaanbieder de gegevens en krijgt de cliënt een kopie als hij/zij dat wil. Voor de gegevens bedoeld in artikel 7:454 van het Burgerlijk Wetboek gelden de daar bepaalde bewaartermijn en de rechten van cliënten ten aanzien van correctie en vernietiging. Voor andere gegevens geldt de norm genoemd in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Tarieven voor behandeling

Dokter Bosman brengt voor alle vormen van behandeling tarieven in rekening volgens de geldende prijsvoorschriften en tariefbeschikkingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl). Dokter Bosman kan deze tarieven zonder nadere kennisgeving wijzigen, indien de prijsvoorschriften en tariefbeschikkingen veranderen.

Zekerheidstelling door de cliënt

 • Dokter Bosman is gerechtigd te allen tijde gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen, alvorens een behandeling aan te vangen of door te zetten.
 • Dit geldt niet voor handelingen die om medische redenen geen enkel uitstel dulden.
 • De cliënt is gehouden om tot en met de betaling van alle facturen betreffende een behandelingsperiode Dokter Bosman op de hoogte te stellen van zijn of haar woon- of verblijfplaats, verzekering en burgerservicenummer (BSN), zodat Dokter Bosman de incasso van de openstaande vorderingen adequaat kan afwikkelen.

Betalingen

Dokter Bosman hanteert de volgende betalingsvoorwaarden:

 1. De door Dokter Bosman gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen, voortvloeiende uit de consultatie c.q. de behandeling of verrichting ten behoeve van de cliënt, zijn direct opeisbaar.
 2. Het notabedrag dient binnen 30 dagen na de notadatum te zijn overgemaakt.
 3. Is het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen voldaan, dan is de cliënt in gebreke en is Dokter Bosman gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, over te gaan tot incassomaatregelen.
 4. Dokter Bosman zal na de termijn van 30 dagen en betalingsherinnering, zonder nadere aanzegging, de wettelijke rente over de verschuldigde (restant) hoofdsom in rekening brengen.
 5. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten komen ten laste van de cliënt. Deze kosten worden tezamen met de wettelijke rente in rekening gebracht indien de cliënt niet binnen 30 dagen na de notadatum heeft betaald.

In rekening brengen van niet tijdig afgezegde afspraken

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren worden afgezegd bij het secretariaat van de polikliniek waar de
behandeling plaatsvindt. Volgens de richtlijnen van de NZa worden afspraken die niet tijdig zijn afgezegd in rekening gebracht. Dokter Bosman hanteert hiervoor een standaard tarief van € 65,00. Dit tarief wordt door de zorgverzekeraar niet vergoed. De behandeling wordt in principe beëindigd na vier keer niet tijdig afmelden van een afspraak.

Let op: Gaat het om een niet tijdig afgezegde afspraak van eerstelijns betrokkenen (ouder(s), broer, zus) of extern betrokkenen (begeleider, consulent, etc.) zonder benodigde aanwezigheid van de cliënt? Dan zijn er drie mogelijke situaties:

 • Bij afspraken met eerstelijns betrokkene van een cliënt t/m 15 jaar die niet komt opdagen/niet tijdig afmeldt, wordt een rekening gestuurd naar de gezaghebbende ouder(s) van de cliënt. De ouders tekenen als verantwoordelijken het rechten en plichten formulier en zijn medeverantwoordelijk voor het nakomen van de afspraken.
 • Bij afspraken met eerstelijns betrokkene van een cliënt 16 jaar en ouder wordt de afspraak niet in rekening gebracht. De ouders tekenen niet en zijn ook niet medeverantwoordelijk voor het nakomen van de afspraken.
 • Bij afspraken met extern betrokkenen (begeleider, consulent, etc.) van een cliënt wordt de afspraak niet in rekening gebracht.